گرایش ها و کد ضریب های ارشد اقتصاد
ارشد اقتصاد

گرایش ها و کد ضریب های ارشد اقتصاد

گرایش ها و کد ضریب های ارشد اقتصاد ارشد اقتصاد در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد اقتصاد اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد اقتصاد
ارشد اقتصاد

دروس و ضرایب دروس ارشد اقتصاد

دروس و ضرایب دروس ارشد اقتصاد در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد اقتصاد براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …