دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی
ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد علوم تربیتی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم تربیتی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
۲ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیت آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
۳ مدیریت آموزشی
۴ آموزش و بهسازی منابع انسانی
۵ تحقیقات آموزشی
۶ ارزشیابی آموزشی
۷ تکنولوژی آموزشی
۸ علوم تربیتی آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستان
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس علوم تربیتی در کد ضریب ۱
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۲
روانشناسی تربیتی ۲
روشها و فنون تدریس ۳
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲
مدیریت آموزشی ۲
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۱
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب دو
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۱
روانشناسی تربیتی ۲
روشها و فنون تدریس ۲
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۴
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۱
تعلیم و تربیت اسلامی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۳
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۲
مدیریت آموزشی ۳
روشها و فنون تدریس ۲
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲
نظارت و راهنمایی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۴
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۲
مدیریت آموزشی ۳
روشها و فنون تدریس ۲
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲
نظارت و راهنمایی ۲

 دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ رشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۵
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۳
روانشناسی تربیتی ۲
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ رشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۶
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۳
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۲
روانشناسی تربیتی ۲
روشها و فنون تدریس ۳
تکنولوژی آموزشی ۴
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۲
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۷ رشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۷
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۳
روانشناسی تربیتی ۲
روشها و فنون تدریس ۱
نظارت و راهنمایی ۲
مدیریت آموزشی ۳
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت ۲
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد علوم تربیتی مشخص است. دروس کد ضریب ۸ رشد علوم تربیتی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی در کد ضریب ۸
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی ۲
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی ۲
روشها و فنون تدریس ۳
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۳
آموزش و پرورش تطبیقی ۳
روانشناسی رشد ۲
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …