دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد علوم اجتماعی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم اجتماعی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مردم شناسی
۲ جمعیت شناسی
۳ جامعه شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی ورزشی
۴ پژوهش علوم اجتماعی
۵ برنامه ریزی رفاه اجتماعی
۶ مطالعات فرهنگی
مدیریت راهبردی فرهنگ
۷ مطالعات جوانان
مطالعات اوقات فراغت مدیریت
برنامه ریزی فضایی
فرهنگ و تمدن
۸ برنامه ریزی توسعه منطقه ای
گردشگری مذهبی
توسعه محلی شهری
روستایی
۹ برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
۱۰ دانش اجتماعی مسلمین
۱۱ فلسفه علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۱ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شنا سی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۲ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۳ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شنا سی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۴ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۴
نظریه های جامعه شنا سی ۲
آمار و ریا ضی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۵ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۶ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۱
نظریه های جامعه شنا سی ۱
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی ۲
مردم شنا سی فرهنگی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۷ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی ۲
نظریه های مطالعات جوانان ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۸ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی تو سعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۹ ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی گردشگری)
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۲
حوزه ها و مفاهیم ا سا سی برنامه ریزی توریسم ۴
جمع کل ۱۰

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۱۰

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۰ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۱۰ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۱۰ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۳
نظریه های جامعه شنا سی ۲
دانش اجتماعی م سلمین ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی در کد ضریب ۱۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۱ ارشد علوم اجتماعی مشخص است. دروس کد ضریب ۱۱ ارشد علوم اجتماعی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۱۱ ارشد علوم اجتماعی
زبان ۲
روش تحقیق ۲
نظریه های جامعه شنا سی ۳
فلسفه اسلامی ۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …