دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوری
ریززیست فناوری
اخلاق زیستی
انسان شناسی زیستی
۲ ژنتیک
۳ میکروبیولوژی زیست شناسی میکروب های بیماری زا
صنعتی
بیوسیستماتیک و بوم شناسی
محیطی
۴ بیوشیمی
۵ بیوفیزیک
۶ زیست فناوری میکروبی
مولکولی
۷ زیست فناوری دریا
۸ زیست فناوری صنعت و محیط زیست
۹ آموزش زیست شناسی
۱۰ نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست سلولی و مولکولی کد ضریب ۱
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۴
میکروبیولوژی ۲
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست سلولی و مولکولی کد ضریب ۲
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۴
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲
میکروبیولوژی ۲
بیوفیزیک ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروسارشد زیست سلولی و مولکولی کد ضریب ۳
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱
میکروبیولوژی ۴
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ضریب۴
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۴
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲
میکروبیولوژی ۱
بیوفیزیک ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کدضریب ۵
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۱
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳
میکروبیولوژی ۱
بیوفیزیک ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست سلولی و مولکولی کد ضریب ۶
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۱
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳
میکروبیولوژی ۱
بیوفیزیک ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست سلولی و مولکولی کد ضریب ۷
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۴
میکروبیولوژی ۲
بیوفیزیک ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی کد ضریب ۸
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۳
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲
میکروبیولوژی ۲
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی ۱
بیوفیزیک ۱
مجموعه زیست شناسی دریایی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی کد ضریب ۹
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۲
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۱
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳
میکروبیولوژی ۲
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی ۱
بیوفیزیک ۱
مجموعه زیست شناسی دریایی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در کد ضریب ۱۰

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۰ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی مشخص است. دروس کد ضریب ۱۰ ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ضریب ۱۰
زبان ۲
مجموعه زیست شناسی ۲
ژنتیک ۲
بیوشیمی ۱
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳
میکروبیولوژی ۲
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی ۱
بیوفیزیک ۱
مجموعه زیست شناسی دریایی ۲
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …