دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا
ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد جغرافیا در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد جغرافیا

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ آب و هواشناسی سینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
۲ ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
۳ جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
۴ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی-فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
۵ برنامه ریزی آمایش سرزمین
۶ مخاطرات طبیعی
۷ جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا
ژئوپلیتیک
مطالعات ایران
ژئوپلیتیک
۸ جغرافیا و دفاع مقدس
جغرافیای نظامی
۹ طبیعت گردی (اکوتوریسم)
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری روستایی

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۱ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۲
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) ۳
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) ۲
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۲ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۲
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) ۲
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) ۳
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۳ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۱
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) ۳
برنامه ریزی شهری ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۴ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۱
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران) ۳
برنامه ریزی روستایی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۵ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۲
برنامه ریزی شهری ۱
برنامه ریزی روستایی ۱
برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۶ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۱
آب و هواشناسی (مبانی و ایران) ۱
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) ۱
مخاطرات طبیعی و انسانی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۷ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
آمار و احتمالات ۱
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) ۳
ژئوپلیتیک ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۸ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) ۱
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) ۱
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) ۱
جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد جغرافیا مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد جغرافیا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب ۹ ارشد جغرافیا
زبان ۲
فلسفه جغرافیا ۱
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران) ۱
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) ۱
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی وجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …