دروس و ضرایب ارشد رشته های علوم انتظامی امین

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین
ارشد رشته های علوم انتظامی امین

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد رشته های علوم انتظامی امین در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد رشته های علوم انتظامی امین

کد ضریب های کنکور ارشد رشته های علوم انتظامی امین براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد رشته های علوم انتظامی امین

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین
کد ضریب عنوان رشته گرایش
۱ پیشگیری از جرم
۲ علوم و فنون مرزبانی
۳ مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی
۴ مبارزه با مواد مخدر
۵ علوم عملیات ویژه انتظامی
۶ عملیات راهور
۷ کشف جرایم
۸ مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی
۹ مهندسی امنیت فضای سایبری

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۱
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته پیشگیری از جرم (آیین دادرسی کیفری،مدیریت پیشگیری انتظامی از جرک، اصول و مبانی پیشگیری از جرم) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۲
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته علوم و فمون مرزبانی (اصول و مبانی مرزبانی، امور رزمی، ژئوپلیتیک مرزهای ایرانی) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۳
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی (احزاب و گروه های سیاسی، تعارض قوانین، سازمانهای اطلاعاتی) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۴
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته مبارزه با مواد مخدر (ژئوپلیتیک مواد مخدر، جاسازی حرفه ای مواد مخدر، کلیات و طبقه بندی مواد مخدر) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۵
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته علوم عملیت ویژه انتظامی )رهایی گروگان، روانشناسی اجتماعی، کنترل اجتماعات) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۶
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته عملیات راهور (تصادفات، مهندسی ترافیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۷
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته کشف جرایم (مصاحبه و بازجویی، بررسی صحنه جرم، جرائم سازمان یافته) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۸
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی (مدیریت دانش در نهاد های اطلاعاتی، حفاظت و فناوری اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و جمع آوری) ۶

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد رشته های علوم انتظامی امین مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد رشته های علوم انتظامی امین و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد رشته های علوم انتظامی امین  در کد ضریب ۹
زبان عمومی (انگلیسی) ۱
دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲ و ۳) ۳
مجموعه دروس تخصصی رشته مهندسی امنیت فضای سایبری (پی جویی جرایم سایبری، امنیت پایگاه داده، جرایم سایبری) ۶
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …