دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان
ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد مطالعات جهان در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مطالعات جهان

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مطالعات جهان مطالعات کشورهای آلمانی زبان
۲ مطالعات جهان مطالعات آمریکای لاتین
۳ مطالعات جهان مطالعات بریتانیا
۴ مطالعات جهان مطالعات روسیه
۵ مطالعات جهان مطالعات فرانسه
۶ مطالعات جهان مطالعات شبه قاره هند
۷ مطالعات جهان مطالعات آمریکای شمالی
۸ مطالعات جهان مطالعات ژاپن
۹ مطالعات جهان مطالعات فلسطین
۱۰ مطالعات جهان مطالعات مصر
۱۱ مطالعات جهان مطالعات عراق
۱۲ مطالعات جهان مطالعات جنوب آفریقا
۱۳ مطالعات ترکیه
۱۴ مطالعات رژیم صهیونیستی

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان آلمانی و تاریخ و فرهنگ آلمان (به زبان آلمانی) ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۲
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان اسپانیایی و تاریخ و فرهنگ آمریکای لاتین (به زبان اسپانیایی) ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۳ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۳
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۲
تاریخ و فرهنگ بریتانیا به زبان انگلیسی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۴
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه (به زبان روسی) ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۵
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان فرانسوی و تاریخ و فرهنگ فرانسه (به زبان فرانسوی) ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است. 

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۶
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۲
تاریخ و فرهنگ هند (به زبان انگلیسی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۷
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۲
تاریخ و فرهنگ آمریکای شمالی (به زبان انگلیسی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۸
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۴
زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن (به زبان ژاپنی) ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۹
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان عربی ۲
تاریخ و فرهنگ فلسطین (به زبان عربی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱۰

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۰ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱۰ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱۰
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان عربی ۲
تاریخ و فرهنگ مصر (به زبان عربی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۱ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱۱ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱۱
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان عربی ۲
تاریخ و فرهنگ عراق (به زبان عربی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۲ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱۲ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱۲
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۲
تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا (به زبان انگلیسی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۳ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱۳ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱۳
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان و تاریخ ترکیه (به زبان ترکی استانبولی) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان در کد ضریب ۱۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۴ ارشد مطالعات جهان مشخص است. دروس کد ضریب ۱۴ ارشد مطالعات جهان و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان کد ضریب ۱۴
مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها ۴
زبان انگلیسی ۲
تاریخ صهیونیسم (به زبان انگلیسی) ۲
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …