دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت
ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد مدیریت در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مدیریت

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مدیریت بازرگانی بازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
۲ مدیریت دولتی تویعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
۳ مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
۴ مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
۵ مدیریت تکنولوژی نوآوری تکنولوژی
انتقال تکنولوژی
استراتژی های توسعه صنعتی
سیاست های تحقیق و توسعه
۶ مدیریت مالی
مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
حقوق مالی
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
۷ کارآفرینی کسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
۸ مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت منابع انسانی بین الملل
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۹ مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
۱۰ مدیریت بازرگانی دریایی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۱
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۲
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی ۲
بازاریابی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۲
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۲
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
مالیه عمومی و بودجه ۳
مدیریت منابع انسانی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۳
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۳
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
تحقیق در عملیات ۳
مدیریت تولید ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۴
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۲
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
تحقیق در عملیات ۲
مدیریت تولید ۲
بازاریابی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۵
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۲
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
تحقیق در عملیات ۲
مدیریت تولید ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۶
زبان ۲
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۳
تئوریهای مدیریت ۲
اقتصاد خرد و کلان ۳
مدیریت مالی ۴
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ۴
حسابداری مالی و صنعتی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۷
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۳
تئوریهای مدیریت ۲
اقتصاد خرد و کلان ۲
بازاریابی ۲
مبانی کارآفرینی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۸
زبان ۳
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۲
تئوریهای مدیریت ۳
اقتصاد خرد و کلان ۲
مدیریت منابع انسانی ۳
بازاریابی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۹
زبان ۴
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۳
تئوریهای مدیریت ۲
اقتصاد خرد و کلان ۲
تحقیق در عملیات ۳
دانش حمل و نقل ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت در کد ضریب ۱۰

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۰ ارشد مدیریت مشخص است. دروس کد ضریب ۱۰ ارشد مدیریت و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کد ضریب ۱۰
زبان ۴
مدیریت اسلامی ۲
ریاضی و آمار ۴
تئوریهای مدیریت ۲
اقتصاد خرد و کلان ۲
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل ۲
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …