دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق
ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد حقوق در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد حقوق

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ حقوق خصوصی
حقوق اقتصادی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
فقه و حقوق اقتصادی
حقوق مالی – اقتصادی
مدیریت ثبت اسناد و املاک
فقه و حقوق خصوصی
حقوق مالی
۲ حقوق بین الملل
۳ حقوق جزا و جرم شناسی
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
فقه و حقوق جزا
۴ حقوق عمومی
مدیریت نظارت و بازرسی
مدیریت دادگستری
حقوق دادرسی اداری
حقوق
۵ حقوق بشر
۶ حقوق مالکیت فکری
حقوق تجارت الکترونیکی
۷ حقوق محیط زیست
۸ حقوق تجارت بین الملل
حقوق نفت و گاز
۹ معارف اسلامی و حقوق حقوق خانواده
حقوق خانواده
فقه و حقوق خانواده
۱۰ حقوق ارتباطات
۱۱ حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق شرکتهای تجاری
۱۲ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۱
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۲
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۳
حقوق تجارت ۲
حقوق سازمانهای بین المللی ۲
حقوق اساسی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۳
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
متون فقه ۲
حقوق جزای عمومی ۳
حقوق جزای اختصاصی ۳
آیین دادرسی کیفری ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۴
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
متون فقه ۱
حقوق جزای عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۵
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۳
حقوق اساسی ۲
سازمان های بین المللی ۲
آیین دارسی کیفری ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۶
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۳
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
متون فقه ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۷
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۳
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اداری ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۸
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۳
حقوق مدنی ۲
حقوق تجارت ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۹
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
متون فقه ۳
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۱
دروس تخصصی گروه حقوق خانواده ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۱۰

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۰ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۱۰ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۱۰
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
حقوق بین الملل عمومی ۳
حقوق اساسی ۳
حقوق مدنی (تعهدات) ۲
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
حقوق ارتباطات ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۱۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۱ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۱۱ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۱۱
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۳
حقوق تجارت ۳
متون فقه ۱
حقوق مدنی (تعهدات) ۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در کد ضریب ۱۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱۲ ارشد حقوق مشخص است. دروس کد ضریب ۱۲ ارشد حقوق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق کد ضریب ۱۲
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه) ۲
حقوق جزای عمومی ۳
متون فقه ۲
حقوق جزای اختصاصی ۳
آیین دادرسی کیفری ۳
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …